Privacy Policy

Sijfa Cruises Malden

Sijfa Cruises Malden hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we een heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

SijFa Cruises houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

Persoonsgegevens

Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Privacyverklaring

Als SijFa Cruises zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Persoonsgegevens die wij verzamelen:

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden bij SijFa Cruises verzamelt en verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:
Wanneer u een boeking maakt bij SijFa Cruises
Geslacht, voornaam, tussenvoegsel, achternaam en geboortedatum van zowel de hoofdboeker als alle medereizigers;
Adresgegevens (straat, huisnummer, postcode en woonplaats) van de hoofdboeker; Contactgegevens van de hoofdboeker: telefoonnummer(s) en e-mailadres;

Verdere gegevens

Relevante door u verstrekte medische gegevens en speciale wensen zoals een dieet of in verband met een beperking (preferenties en essenties ten aanzien van uw boeking);
Door u verstrekt telefoonnummer en (eventueel) naam van een “thuisblijver” welke wij in geval van nood kunnen benaderen. U bent zelf verantwoordelijk voor het informeren van de betrokkenen dat wij over zijn/ haar gegevens beschikken.

In sommige gevallen worden er de volgende aanvullende gegevens gevraagd:

Bij de reizen over de Donau wordt gevraagd om uw paspoortgegevens (het BSN-nummer hebben wij nooit nodig);
Wanneer u reist met hulpmiddelen (zoals bijvoorbeeld een rollator of rolstoel) kan het voorkomen dat wij u vragen om een formulier in te vullen en daarbij informatie te vertrekken over het betreffende hulpmiddel;
Uw bankrekeninggegevens indien er bijvoorbeeld een restitutie moet worden gerealiseerd in verband met een onvolkomenheid of klacht;
Bij boeking door minderjarige reizigers vragen wij om een (schriftelijke) ouderverklaring. In een aantal gevallen wordt hierbij tevens om een kopie paspoort van de ouders/voogd gevraagd.

Wanneer u contact met ons opneemt:

Persoonsgegevens zoals uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en verdere door u verstrekte informatie die u achterlaat wanneer u, in welke vorm, contact met ons opneemt.

Google Analytics

We gebruiken Google Analytics om de kwaliteit van de site te verbeteren. Gegevens die we hiervoor opslaan zijn anoniem en delen we niet met andere gebruikers van Google Analytics of diensten van Google.

Het verwerken van persoonsgegevens:

We verwerken de door u verstrekte persoonsgegevens voor de onderstaande doeleinden.
Om contact met u op te nemen
Wij gebruiken uw gegevens (straat, huisnummer, postcode en woonplaats), telefoonnummer en e-mailadres om contact met u op te nemen wanneer:
Wanneer u een boeking hebt gemaakt;
Wanneer u informatie bij ons heeft opgevraagd;
Wanneer u een klacht heeft ingediend.
Om de reis die u geboekt heeft te verzorgen

Persoonsgegevens van je reisgenoten

We gebruiken persoonsgegevens van anderen die door u zijn aangeleverd, bijvoorbeeld van de mensen die op uw boeking staan omdat u samen op vakantie gaat.
Als u de persoonsgegevens van anderen aanlevert, moet u er zeker van zijn dat zij hiermee akkoord gaan en dat u deze gegevens mag aanleveren. Zorg er ook voor, als dat van toepassing is, dat zij begrijpen hoe wij hun persoonsgegevens kunnen gebruiken.
Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Vragen

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Contactgegevens

SijFa Cruises
Sluisweg 10, 6581 KA Malden
024 357 2008